E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č.5, 963 01, Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.


Začaté správne konania:

Číslo konania:SK 11301/2021/9

Dátum zverejnenia informácie:23.11.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech a 1 ks jelša, ktoré rastú na pozemku parc. č. 57 registra KN-C v k. ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10998/2021/09

Dátum zverejnenia informácie:1.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 4/2 registra KN-C v k. ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10973/2021/09

Dátum zverejnenia informácie:29.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 2 ks jedľa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1229/4 a 1236 registra KN-E v k. ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10138/2021/09

Dátum zverejnenia informácie:07.05.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ihličnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 158/41 registra C KN v k.ú. Drážovce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 298/2019/09
Dátum zverejnenia informácie:11.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 7 registra C KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 8936/2014/09
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 2 ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 691/2, 691/3 registra E KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 528/2016/09
Dátum zverejnenia informácie:02.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, 1 ks orech, 3 ks tŕpka, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 66, 68/2 registra C KN v k.ú. Drážovce, zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom


Číslo konania:SK 10009/2016/09
Dátum zverejnenia informácie:07.07.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na trase novonavrhovaného prepojenia existujúceho VN vzdušného vedenia na pozemkoch parc. č. 1226/1, 1226/2, 1218/10, 1218/11 registra E KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej


Číslo konania:SK 10026/2017/09
Dátum zverejnenia informácie:31.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení 5 ks jelša, 3 ks čerešňa, 1 ks agát, 1 ks borovica, 2 ks hloh, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 168, 169, 171/1, 170 registra E KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10340/2018/09
Dátum zverejnenia informácie:06.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks orech, na pozemku parc. č. 120/5 registra C KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany

HORE