E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 9664/2021/09

Dátum zverejnenia informácie:16.02.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 30 registra C KN v k.ú. Drážovce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

HORE