E-mail: starosta@obecdrazovce.sk | Tel.: 045 55 96 131

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 298/2019/09

Dátum zverejnenia informácie:11.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 7 registra C KN v k.ú. Drážovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

HORE